Corporate Social Responsiblity


 


SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST

Naším posláním je pomáhat lidem, aby měli domov, který mají rádi. Je to poslání, které zahrnuje všechny naše spolupracovníky a dodavatele. Naše pravidla chování vyjadřují naši úctu k lidským právům, založenou na Global Compact Spojených národů a základních úmluvách MOP. Jednoduchou myšlenkou lidských práv je, aby s každým bylo zacházeno bez diskriminace, stejně a důstojně.


Abychom zajistili, že naši dodavatelé naše pravidla chování dodržují, je CarpetVista členem amfori BSCI, evropské iniciativy zodpovědných dodavatelských řetězců. Prostřednictvím BSCI jsou neustále kontrolovány a zlepšovány pracovní podmínky v dodavatelských řetězcích společnosti CarpetVista a dalších členů

Společnost CarpetVista se zavazuje respektovat následující pracovní zásady, stanovené v amfori Kodexu chování BSCI.

Zásady amfori BSCI

Práva svobody sdružování a kolektivního vyjednávání

Práva svobody sdružování a kolektivního vyjednávání

Společnost CarpetVista vyžaduje, aby naši obchodní partneři respektovali právo zaměstnanců na zakládání odborů nebo jiných typů sdružování zaměstnanců a jejich zapojení do kolektivního vyjednávání.

Etické obchodní chování

Etické obchodní chování

Společnost CarpetVista netoleruje žádné činy korupce, vydírání, zpronevěry nebo úplatkářství.

Spravedlivá odměna

Spravedlivá odměna

Společnost CarpetVista vyžaduje, aby naši obchodní partneři respektovali právo zaměstnanců na spravedlivou odměnu.

Žádná diskriminace

Žádná diskriminace

Společnost CarpetVista vyžaduje, aby naši obchodní partneři poskytovali rovné příležitosti a nediskriminovali zaměstnance.

Přiměřená pracovní doba

Přiměřená pracovní doba

Společnost CarpetVista vyžaduje, aby naši obchodní partneři dodržovali zákony týkající se pracovní doby.

Bezpečnost a zdraví při práci

Bezpečnost a zdraví při práci

Společnost CarpetVista vyžaduje, aby naši obchodní partneři zajišťovali zdravé a bezpečné pracovní prostředí, aby posuzovali rizika a přijímali veškerá nutná opatření pro jejich vyloučení nebo snížení.

Žádná dětská práce

Žádná dětská práce

Společnost CarpetVista vyžaduje, aby naši obchodní partneři za žádných okolností nenajímali žádné pracovníky, kteří nedosahují minimálního zákonného věku.

Zvláštní ochrana mladých pracovníků

Zvláštní ochrana mladých pracovníků

Společnost CarpetVista vyžaduje, aby naši obchodní partneři všem mladým pracovníkům poskytovali zvláštní ochranu.

Žádné nejisté zaměstnání

Žádné nejisté zaměstnání

Společnost CarpetVista vyžaduje, aby naši obchodní partneři zaměstnance najímali na základě dokumentovaných smluv podle zákona.

Žádná otrocká práce

Žádná otrocká práce

Společnost CarpetVista vyžaduje, aby se naši obchodní partneři neangažovali v jakékoli formě nuceného nevolnictví, otrocké nebo nedobrovolné práce.

Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí

Společnost CarpetVista přijímá nezbytná opatření pro prevenci zhoršování životního prostředí.

Přístup amfori BSCI

Dodržování zákoníku

Dodržování zákoníku

Společnost CarpetVista je povinna chránit práva zaměstnanců tak, jak je stanoveno zákonem a Zákoníkem amfori BSCI.

Správa dodavatelského řetězce a kaskádový efekt

Správa dodavatelského řetězce a kaskádový efekt

Společnost CarpetVista používá principy amfori BSCI k ovlivnění dalších obchodních partnerů.

Zapojení a ochrana pracovníků

Zapojení a ochrana pracovníků

Společnost CarpetVista pracovníky informuje o jejich právech a povinnostech.

Mechanismus vyřizování stížností

Mechanismus vyřizování stížností

Společnost CarpetVista poskytuje systém na shromažďování stížností a návrhů ze strany zaměstnanců.

PRAVIDLA CHOVÁNÍ

V CarpetVista věříme, že je velmi důležité, aby byly výrobky, které prodáváme, vyrobeny v přijatelných pracovních podmínkách. Nevlastníme nebo neprovozujeme žádné továrny a výrobky, které prodáváme nakupujeme od dodavatelů především z Blízkého Východu az Asie. Vyžadujeme po našich dodavatelích, aby dodržovali naše Pravidla chování a jelikož zde obecně udržují zvýšená rizika udržitelnosti (jako v mnoha zemích s nízkými náklady), práce s udržitelností a etickým nákupem je pro nás velmi důležitou a prioritní záležitostí.

Majoritní vlastník CarpetVista, kterým je Litorina (www.litorina.se), je investiční společnost s investicemi ve více než 40 společnostech. Litorina věří, že je důležité přispívat k udržitelnému rozvoji tím, že přijmeme sociální a enviromentální odpovědnost, která kladé vysoké nároky na všechny dodavatele.

CarpetVista je členem amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative), evropské iniciativy sdružující stovky společností se společnými Pravidly chování. Jejím hlavním úkolem je podporovat síť v procesu tvorby udržitelných a etických dodavatelských řetězců.

Jako člen BSCI jsme se zavázali řídit se Pravidly chování BSCI.

Všichni členové BSCI spolupracují na tvorbě požadavků a zlepšení dodavatelům, kteří se zavázali dodržovat Etický kodex BSCI.

Jako zákazník nenajdete koberec s logem BSCI. Všechny společnosti pracující se standardy BSCI se však zavázaly dodržovat povinnosti sítě.

ENVIRONMENTÁLNÍ ZÁJMY

BSCI se soustřeďuje především na pracovní podmínky, ale Pravidla chování také obsahují i některá pravidla týkající se vody, vzduchu a chemických látek. Naši dodavatelé by měli posoudit významný vliv svých činností na životní prostředí a vytvořit účinné směrnice a podstupy, které odrážejí jejich enviromentální odpovědnost. Přijdou vhodná opatření k předchází nebo minimalizaci nepříznivých účinků na společnost, přírodní zdroje a životní prostředí."

PRACOVNÍ PODMÍNKY

Pravidla chování společnosti BSCI jsou v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce (MOP) a Global Compact Spojených národů. Pravidla chování musí být distribuována na pracovišti s cílem informovat zaměstnance o jejich právech a pravidlech ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.

Část našich Pravidel chování říká, že nebudeme obchodovat s nikým, kdo využívá dětskou práci. Všechny děti by měly být chráněny před ekonomickým zneužíváním a neměly by být vystaveny ničemu, co by mohlo poškodit jejich fyzický, duševní, morální nebo sociální rozvoj. Pokud jsou mladí pracovníci (starší než legální pracovní věk) zaměstnáni, obchodní partneři by měli zajistit, aby tento druh práce nebyl škodlivý pro jejich zdraví nebo rozvoj; jejich pracovní doba neohrožovala jejich školní docházku, jejich účasti na odborné orientaci schválené příslušným orgánem nebo jejich schopnosti využívat vzdělávacích nebo výcvikových programů.

Také netolerujeme omezování v práci. Každý má právo na spravedlivé a jasné smlouvy a psychický nebo fyzický nátlak nebo jakékoliv zneužití nebo ponižování zaměstnanců samozřejmě není povoleno.

KONTROLA

Audity továren jsou vždy prováděny akreditovanými třetími stranami. Odchylky od pravidel, které se objeví během kontroly v továrně budou napraveny a sledovány během opakované kontroly. Cílem je neustále zlepšovat pracovní podmínky.

VZDĚLÁVÁNÍ A NÁVAZNOST

CarpetVista neustále pracuje návaznými kroky našich dodavatelů pravidelnými návštěvami. Pracujeme na pokračujícím dialogu, vzdělávání a vedení s cílem zajistit nezávisle a systematicky zlepšení pracovních podmínek a pracovního prostředí našich dodavatelů.

Pokud máte nějaké dotazy ohledně naší práce se sociální odpovědností, neváhejte kontaktovat naší CSR manažerku Patricii Widgren na patricia.widgren@carpetvista.se

O BSCI se dozvíte více na: https://www.amfori.org/content/amfori-bsci

O pravidlech chování BSCI se dozvíte více na: https://www.amfori.org/sites/default/files/amfori BSCI COC UK.pdf

Moderní struktura

Světlé koberce

Colored Vintage & Patchwork
Sleva až  70%

Kilim
30-50%

Novinky

Nain
Sleva až  30%

Zbývají 9 dny

Dočasný výprodej
Sleva až  50%

Zeptejte se CarpetVista

Novinky

Nechte se informovat o našich nabídkách